Nasleđivanje

Klase ne bi mogle da imaju pravu vrednost ako ne bi podržavale nasleđivanje. Sintaksa za definisanje izvedene klase izgleda ovako:

 class DerivedClassName(BaseClassName):
   <statement-1>
.
   .
   .
   <statement-N>

Klasa BaseClassName mora biti definisana unutar scope-a izvedene klase. Umesto imana bazične klase, moguči su i drugi izrazi. To može biti pogodno, na primer, kada je bayična klasa u drugom modulu:

class DerivedClassName(modname.BaseClassName):

Izvršavanje definicije za izvedenu klasu odvija se na isti način kao i za bazične klase, Kada se kreira “klasa” objekat pamti se i bazična klasa. To se koristi da se razreši pitanje referenci na atribute: ako zahtevani atribut nije u klasi koja se definiše, pretraga se nastavlja u bazičnoj klasi. Ovo pravilo se primenjuje rekurzivno ako je i bazična klasa izvedena iz neke druge klase.

Nema ničeg posebnog u kreiranju instanci izvedene klase: DerivedClassName() kreira novu instancu klase. Referenca na metod rešava se na sledeći način: pretražuju se odgovarajći atributi ako treba i spuštanjem naniže u bazičnu klasu ako je potrebno, a referenca na metod je validna ako rezultira objektom tipa funkcija.

Izvedena klasa može da “prekrije” metode bazične klase. Pošto metode nemaju specijalne privilegije kada pozivaju druge metode iste klase, može se desiti da metod bazične klase koji poziva drugi metod definisan u istoja bazičnoj klasi završi pozivanjem metoda iz izvedene klase koji je prekrio ciljni metod.

Prekrivajuči metod u izvedenoj klasi može da ima za cilj proširenje, a ne samo zamenu, metoda iz bazične klase. Postoji jedan prost način da se pozove bazični metod direktno: samo treba pozvati BaseClassName.methodname(self, arguments).

Python ima dve ugrađene (built-in) funkcije koje rade sa nasleđivanjem:

 • Funkcija 1instance` za proveru tipa neke instance: instance(obj, int) će biti True samo ako je obj.__class__ jednako int ili neka klasa izvedena iz klase int.
 • Funkcija issubclass za proveru nasleđivanja: issubclass(bool, int) je True pošto je klasa bool subklasa klase int. Međutim, issubclass(float, int) je False pošto float nije subklasa klase int.

Višestruko nasleđivanje

Python podržava jednu formu višestrukog nasleđivanja. Definicija klase sa nasleđivanjem od više bazičnih klasa izgleda ovako:

class DerivedClassName(Base1, Base2, Base3):
  <statement-1>
  .
  .
  .
  <statement-N>

Pojednostavljeno, možemo smatrati da se pretraživanje atributa nasleđenih od “parent” klasa odvija po principu “depth-first”, “left-to right”.

Tako, ako atribut nije nađen u klasi DerivedClassName prvo se traži u klasi Base1, a onda rekurzivno u baznoj klasi klase Baze1, pa ako nije pronađen pretraga se nastavlja na sličan način u klasi Base2 itd.

U stvari, postupak je malo komplikovaniji nego što je opisano. Za detalniji opis pogledajte u https://www.python.org/download/releases/2.3/mro/.