Osnovni koncepti

Pre nego što se upustimo u konkretno programiranje koriščenjem OO metodologije, pozabavićemo se osnovnim konceptima koji se sreću u teoriji i praksi OO programiranja.

Šta je OO programiranje?

Objektno orijentisano programiranje je metodologija programiranja kojom se modelira realan i fiktivan svet kao skup objekata i odnosa među objektima. Centralni mesto u ovoj metodologiji imaju objekti koji se koriste pri razvoju programa (softvera).

Razmisite o objektima koji nas okužuju – automobili, ptice, drveće, ljudi itd. Ima ih bezbroj svuda oko nas. Navikli smo da sve objekte koji nas okružuju klasifikujemo,delimo u grupe, pa je zato jedan od osnovnih pojmova kod OO metodologije i pojam klase (Class).

Klasa (Class)

Klasa opisuje osobine objekata koji joj pripadaju. Osobine se opisuju podacima (atributi) i akcijama koje objekti mogu sprovoditi (metode).

Uzmimo na primer automobil: podaci (atributi) koji karakterišu automobile su brzina, boja, broj sedišta, itd., a aktivnosti (metode) koje ovaj objekat može da obavlja su ubrzavanje, kočenje, promena stepena brzine itd.

Ili, uzmimo za primer objekte kao što su studenti. Atributi studenta su ime, prezime, broj indeksa, godina rođenja, godina studija, itd. Aktivnosti koje studenti izvršavaju su upis semestra, prijava ispita, polaganje ispita, itd.

Ili, recimo posmatrajmo automat za kafu. Kao atribute automata mozemo da uzmemo boju, listu artikala koje nudi, iznos novca u kasi, trenutnu uplatu, itd. Metode kod automata mogu biti izbor artikla, ubacivanje novca, preuzimanje artikla, preuzimanje kusura, odustajanje od kupovine, itd.

Klasa opisuje sve objekte datog tipa, na taj način što definiše koji će podaci biti korišćeni za opis svakog pojedinačnog objekta. Zato je klasa apstraktna struktura bez pojedinačnih vrednosti za podatke kojima se opisuju objekti. Podaci u obliku vrednosti atributa pojavljuju se tek kada se kreira poseban objekat iz već definisane klase. Tako posmatrana, klasa predstavlja templejt (kalup, šablon) koji se koristi za kreiranje sličnih objekata.

Objekti (Objects)

Objekat je jedna konkretizacija klase, odnosno objekat je jedan konkretan primerak sa konkretnim vrednostima atributa, koji ga razlikuju od drugih objekata iz iste klase. Na primer u klasi student, koju smo ranije opisali, možemo kreirati objekat “Jovana Mirković” koji predstavlja jedan poseban slučaj objekta iz klase “Student”.

Razmena poruka (Message Passing)

Objekti ne postoje izolovano. Oni interaguju sa drugim objektima. U OO programiranju ova interakcija se ostvaruje preko poruka. Prenos poruka je proces u kome jedan objekat (pošiljalac-sender) šalje podatke drugom objektu (primaocu-receiver) ili traži od drugog objekta da aktivira neki svoj metod. Dakle, svaka poruka ima pošiljaoca i primaoca.

Ponašanje objekata (Behaviour)

Ponašanje se odnosi na to kako objekti reaguju na poruke, to jest kako menjaju sopstveno stanje (atribute) i/ili aktiviraju svoje metode.

Deklarisanje nove klase

Pogledajmo sada kako se gornji koncepti koriste u C# ( veoma slično je i u Java jeziku ). Ovde namerno koristimo C# (Javu), da bi kasnije mogli da uporedimo sa Python-om koji će biti glavni jezik pri našem OO programiranju.

Kada želimo da deklarišemo (definišemo, opišemo) novu klasu, u C# to činimo uz pomoć sledeće sintakse:

class < Ime Klase >
{

 atributi // podaci kojima se opisuju objekti iz klase

 metode  // kojima se opisuju akcije (funkcije) koje objekti izvršavaju…

}

Ovde je class ključna reč. Ime klase može biti bilo koje ime koje želimo da damo klasi, ali u skaldu sa pravilima imenovanje klase. Ona su skoro identična pravilima za imenovanje varijabli.

Pravila za davanje imena klasama

Ime klase mora početi slovom iza koga može da sledi niz slova (A-Z, velika i/ili mala), cifre (0-9) i znak “donja crta” (_) Specijalna slova kao što su ? - + * / ! @ # $ % ^ ( ) [ ] { } , ; : . ne smeju se koristiti u imenu klase. Ime klase ne sme da bude neka od službenih reči C#, kao što su reči using, public, etc.

Konvencija za imenovanje klase

Sledeća konvencija nije obavezujuća, već predstavlja preporuku kako treba davati imena klasama. Ime klase treba da bude sa značenjem koje opisuje klasu, a najbolje je da bude neka imenica (na primer Student za klasu studenti, Automat za automat za kafu, i sl). Kod imenovanja uobičajene su dva slučaja: takozvani Pascal označavanje gde je prvo slovo u imenu veliko a sva ostala mala, ili Kamilje (Camel) označavanje gde je u imenu klase prvo slovo malo a samo prva slova iz svake naredne reči su velika Na primer:

Pascal Case: Klasajedan Camel Case: klasaJedan

Primer deklaracije klase:

class Student
{
    // Podaci - Atributi

  public string Ime;
    public int Starost;

    // Medode
    public void Prikazinaekranu()
    {
        Console.WriteLine("Name {0}\n Age {1}", Name, Age);
    }
}

Reč public označava da će atributi i metode koje imaju ovu reč biti dostupni za sve objekte iz klase Student.

Deklarisanje i inicijalizacija objekta

Kada želimo da definišemo objekat iz neke klase, to radimo na način sličan deklarisanju varijabli, sa sledećom sintaksom:

<Ime klase> <Ime objekta>;

Primer:

Student s1;

Ali, pre nego što počnemo sa korišćenjem objekta, potrebno je da mu zadamo početne atribute (podatke), kroz proceduru koja se naziva inicijalizacija. Ta procedura uključuje dodelu memorije i druge osnovne procese za inicijalizaciju (konstrukciju) objekta. U C# koristimo reč new da označimo ovaj proces.

Napomena: Konstruktori su posebne metode iz klase koje služe za inicijalizaciju objekta.

Sintaksa je sledeća:

<Ime objekta> = new <Ime klase>;

Primer:

s1 = new Student();

Ova dva koraka (deklaracija i inicijalizacija) mogu da se obave u jednoj liniji koda kao što sledi:

Student s1 = new Student(); // Konstruktor Student()

Korišćenje objekata

Za pistup atributima i metodama deklarisanog i inicijalizovanog objekta koristi se . (dot) operator. Na primer, ako želimo da aktiviramo metod za prikaz na ekranu podataka objekta s1 iz klase student pisaćemo:

s1.Prikazinaekranu();

Atributima se može pristupati na sličan način, na primer:

S1.ime = “Tomović Danijel”;

promeniće ime objekta student S1.

Oslobađanje memorije

Da oslobodimo memoriju koju zauzima objekat S1 (koji nam više nije potreban) koristomo izraz:

s1 = null;

Evo kako bi sada mogao da izgleda jedan kompletan program koji koristi klasu Student:

using System;
namespace PrimerStudent
{
 class Student
 {
  // Podaci - Atributi
  public string Ime;
  public int Starost;
  // Metode
  public void Prikazinaekranu()
  {
   Console.WriteLine("Ime i prezime {0}\nGodine starosti {1}", Ime,
   Starost);
  }
 }
 class Program
 {
   static void Main(string[] args)
   {
    Student s1;     // Deklaracija
    s1 = new Student(); // Inicijalizacija
    Student s2 = new Student(); // Deklaracija & Instantiation
    // Zadavanje vrednosti atributima
    s1.Ime = "Mihailo Petrovic";
    s1.Starost = 20;
    s2.Ime = "Jelica Milic";
    s2.Starost = 21;
    // Aktiviranje metoda
    s1.Prikazinaekranu();
    s2. Prikazinaekranu();
    Console.ReadLine();
   }
 }
}

Osnovna svojstva OO metodologije

Sada ćemo se ukratko opisati neka osnovna svojstva OO metodologije. U sledećim poglavljima detaljnije ćemo se baviti ovim svojstvima i njihovom implamentacijom u Python-u.

Učaurivanje (Encapsulation)

Enkapsulacija je jedan važan koncept u OO programiranju. Spoljni svet, kako je već rečeno, pristupa samo onim atributima i metodama koje su označene kao public. Programer koji koristi neku klasu ne mora da zna kako su atributi i metode u samoj klasi kodirani. Sve što je njemu potrebno je da poznaje intefejs preko kojeg pristupa metodama i atributima klase. Naravno, potrebno je da razume i značenje atributa i metoda kojima pristupa, ali ne mora da zna kako su same metode programirane. Na taj način je obezbeđeno da se greške koje se pojave u klasi otklanjaju u samoj klasi, bez potrebe za promenom onog dela programa koji tu klasu koristi.

Apstrakcija (Abstraction)

Apstrakcija je proces kojim se objekti iz realnog sveta modeliraju uprošćenom “slikom” napravljenom u klasi pomoću atributa i metoda. Recimo klasa automobil koju smo napred pomenuli ne opisuje svemoguće karakteristike automobola, već neke osobine zanemaruje (apstrahuje) i ne prikazuje ih kroz atribute i metode. Koji atributi i metodi će biti odabrani za prikaz u klasi zavisi od namera koje imamo u pogledu budućeg korišćenja klase u raznim aplikacijama. Pravilno odabran model realnog sveta može da pomogne da se razumeju rešenja problema koje treba rešiti kroz softversku aplikaciju.

Kompozicija (Composition)

Objekti mogu da interaguju na različite načine u nekom sistemu. U nekim slučajevima klase i objekti mogu biti tako međusobno povezani da svi zajedno čine kompleksan sistem. U primeru sa automobilom točkovi, paneli, motor, menjač itd. mogu biti posmatrani kao posebne klase. Klasa automobil, u tom slučaju, predstavlja kompoziciju ovih posebnih klasa.

Nasleđivanje (Inheritance)

Nasleđivanje omogućava da neka klasa (sub klasa) bude bazirana na drugoj klasi (super klasi) i da od nje nasledi svu funkcionalnost. Kroz dodatni kod (za atribute i metode) sub klasa može biti specijalizovana za posebne potrebe. Na primer, od klase vozila (kao super klase) možemo kreirati sub klase automobili i motorcikli. Obe ove klase nasledile bi sve metode klase vozila, ali bi takođe mogle da imaju i svoje specijalizovane metode i atribute, kao što su metoda Nagnise() i atribut ugaonaginjanja za motorcikle.

Polimorfizam (Polymorphism)

Polimorfizam je sposobnost objekta da menja ponašanje u zavisnosti od načina na koji se koristi. Polimorfizam u najjednostavnijem obliku se pojavljuje kao niz metoda sa istim imenom ali sa različitim parametrima. Ovaj oblik polimorfizma naziva se “overloading”, a sreće se i kod operatora. U zavisnosti od parametara koje koristimo biće pozvan onaj metod koji odgovara korišćenim parametrima. Polimorfizam ima i druge oblike o kojima ovde neće biti reči.

Modularnost (Modularity)

Pored gore navedenih koncepata OO programiranje donosi i povećanje modularnosti programa. Individualne klase ili grupe povezanih klasa (biblioteke klasa) mogu se posmatrati kao moduli koji se mogu koristiti u raznim softverskim projektima. Na taj način se smanjuje potreba za ponovnim programiranjem sličnih zadataka, pa se tako redukuje ukupan napor potreban za razvoj sofvera.

Prednosti OO programiranja

 • Realistično modeliranje realnosti: Korišćenje OO metodologije daje mogućnost boljeg i verodostojnijeg modeliranja procesa iz naše realnosti.
 • Višestruko korišćenje klasa: Jedanput dizajnirana klasa može biti iskorišćena u raznim aplikacijama.
 • Olakšano održavanje softvera: Korišćenjem OO metodologije značajno se olakšava održavanje softvera, jer je jednostavnija identifikacija modula koje treba menjati.

Pitanja

 1. Šta je klasa?
 2. Šta je objekat?
 3. Koje su osnovne komponente klase?
 4. Šta je apstrakcija?
 5. Šta je učaurivanje?
 6. Šta je nasleđivanje? Primer.
 7. Šta je polimorfizam? Primer.
 8. Šta je overloding metoda? Primer.
 9. Šta je overloding operatora? Primer.
 10. Kakve su prednosti korišćenja OO metoda?