Python klase i objekti

Klase donose malo nove sintakse, tri nova objekta, kao i nešto nove semantike.

Sintaksa za definiciju klase

Najjednostavniji oblik definicije klase izgleda ovako:

class ClassName:
  <statement-1>
  .
  .
  .
  <statement-N>

Definicija klase, slično definiciji funkcije (def naredba) mora biti izvršena pre njene upotrebe. (Vi možete definiciju klase staviti bilo gde u programu, na primer u if naredbi, ili unutar funkcije).

U praksi, naredbe unutar definicije klase, će najčešće biti definicije funkcija, ali su dozvoljene i druge naredbe - što ponekad može biti korisno. Definicije funkcija unutar klase imaju naizgled čudnu listu argumenata, što je prouzrokovano konvencijom za pozivanje metoda - o čemu će biti reči kasnije.

Kada se pokrene definisana klasa, kreira se njen namespace koji će se koristiti kao lokalni scope — tako će sve lokalne varijable ići u ovaj novi namespace. I sve definicije funkcija će takođe biti vezane za taj namespace.

Kada se napusti definisanje klase (izvršavanjem poslenje naredbe) , kreira se class object (objekat tipa klasa). To je u osnovi jedan omotač oko sadržaja namespace-a koji je kreiran definicijom klase. Originalni lokalni scope (onaj koji je bio aktivan pre nego što je započeta definicija klase) se ponovo uspostavlja, i novi objekat se uvodi sa imenom nove definisane klase.

“Class” objekti

Class objekti podržavaju dve vrste operacija: referencu na atribute i kreiranje instance (instantiation).

Referenca na atribute koristi standardnu sintaksu: obj.name. Validna imena atributa su sva imena koja se nalaze u namespace-u kada je objekat klase kreitan. Tako ako je definicija klase bila:

class MyClass:
  """A simple example class"""
  i = 12345

  def f(self):
    return 'hello world'

onda su MyClass.i i MyClass.f valide reference na atribute, koje upućuju na objekat ceo broj i na objekat fukciju, respektivno. Klasnim atributima se mogu koristiti u nardbi dodeljivanja vrednosti (assignment), pa tako možete izmeniti vrednost MyClass.i. Atribut __doc__ je takođe valjan atribut, koji daje docstring koji pripada klasi: "A simple example class".

Za kreiranje instance koristi se sintaksa kao za funkcije. Prosto yamislimo da je klasa funkcija koja vraća instancu klase. Na primer (koristeći napred definisanu klasu MyClass):

x = MyClass()

kreira novu instancu klase i tako kreirani objekat pridružuje lokalnoj varijabli x.

Operacija kreiranja instance, u ovom slučaju kreira jedan prazan objekat. U većini slučajeva klasom se kreiraju objekti koji imaju neko određeno inicijalno stanje. U tu svrhu koristi se specijalna metoda pod nazivom __init__, kao u sledečem primeru:

def __init__(self):
  self.data = []

Kada klasa sadrži __init__ metodu, ta metoda se automatski poziva pri kreiranju nove instance. Tako bi u gornjem primeru bila kreirana nova instanca, ali sada sa inicijalizacijom:

x = MyClass()

Naravno, metoda __init__ može imati argumente. Na primer:

class Complex:
  def __init__(self, realpart, imagpart):
  self.r = realpart
  self.i = imagpart

x = Complex(3.0, -4.5)
print(x.r, x.i)

će štampati:

(3.0, -4.5)

“Instance” Objekti

Šta možemo da radimo sa instance objektima? Jedine operacije sa ovim objektima jesu operacije referenciranja na njihove atribute. Postoje dve vrste validnih imena atributa: atributi podataka i metoda.

Atributi podataka odgovaraju “varijablama instanci” prema Smalltalk terminologiji, ili “data members” u C++ terminologiji. Atributi podataka ne moraju biti unapred deklarisani; slično lokalnim varijablama, oni nastaju kada im se dodeli vrednost. Na primer, ako je x instanca klase MyClass (koju smo definisali ranije), sledeći program će štampati 16, a da za sobom ne ostavi nikakv trag:

x.counter = 1
while x.counter < 10:
  x.counter = x.counter * 2
print(x.counter)
del x.counter

Druga vrsta reference atributa instance je metod. Metod je funkcija koja “pripada” objektu. (U Python-u, izraz “metod” ne koristi se samo za intsance klase: drugi tipovi objekata mogu imati metode, Na primer, objekti tipa list imaju metode append, insert, remove, sort itd.)

Validna imena metoda u instanca objektima zavise od klase. Po definiciji, svi atributi klase koji su funkcije definišu metode njenih instanci. Tako u našem primeru, x.f je validna referenca na metod, pošto je MyClass.f funkcija, ali x.i nije jer MyClass.i nije funkcija. Vodite računa da x.f i MyClass.f nisu ista stvar: x.f je metod a MyClass.f je funkcija.

“Metod” Objekti

Metode se obično pozivaju odmah nakon što su uvezane (bound) na objekat:

x.f()

U slučaju MyClass primera, ovaj poziv će vratiti 'hello word' string. Međutim, metod ne mora biti pozvan odmah: x.f je objekat tipa metod i može biti sačuvan za kasnije poyivanje. Na primer, kod:

xf = x.f
while True:
  print(xf())

će štampati hello world bez prestanka.

Šta se zapravo dešava kada se metod pozove? Možda ste uočili da je x.f() pozvan bez argumenta iako je u definiciji funkcije f specificiran jedan argument. Šta se desilo sa tim argumentom. Naravno. Python podiže izuzetak kada se bez argumenata poziva funkcija koja zahteva argumente

U stvari, možda ste sami pogodili odgovor: specijalna stvar je da se metodu uvek prenosi referenca na instancu objekta kao prvi argument funkcije. U našem primeru, poziv x.f() je ekvivalentan pozivu MyClass.f(x). Generalno, pizivanje metoda sa listom on n argumenata je ekvivalentno pozivanju odgovarajuće funkcije sa dodatnim argumentom (instancom objekta) na početku liste argumenata.

“Class” i “Instance” varijable

Generalno govoreći, “instance” varijable su jedinstvene za svaku instancu, a “class” varijable su yajedničke za sve intance date klase, kao u primeru:

class Dog:

  kind = 'canine'     # class variable shared by all instances

  def __init__(self, name):
    self.name = name  # instance variable unique to each instance

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.kind         # shared by all dogs
'canine'
>>> e.kind         # shared by all dogs
'canine'
>>> d.name         # unique to d
'Fido'
>>> e.name         # unique to e
'Buddy'

Kao što je još ranije navedeno, zajednički podavi mogu izazvati iznenađujuće efekte ako sadrđe promenljive (mutable) objekte kao što su liste i rečnici.

Na primer, tricks lista u sledećem kodu ne bi trebalo da se koristi kao varijabla klase jer će biti zajednička za sve Dog instance:

class Dog:

  tricks = []       # mistaken use of a class variable

  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def add_trick(self, trick):
    self.tricks.append(trick)

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.add_trick('roll over')
>>> e.add_trick('play dead')
>>> d.tricks        # unexpectedly shared by all dogs
['roll over', 'play dead']

Korektan dizajn ove klase treba da koristi varijablu instance umesto varijable klase:

class Dog:

  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.tricks = []  # creates a new empty list for each dog

  def add_trick(self, trick):
    self.tricks.append(trick)

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.add_trick('roll over')
>>> e.add_trick('play dead')
>>> d.tricks
['roll over']
>>> e.tricks
['play dead']

“Private” varijable

U Pythonu, ne postoje privatne instance varijable kojima se ne može pristupati osim iz samog objekta. Međutim, postoji jedna konvencija koja se poštuje u većini Python programa: da se ime koje počinje sa donjom crtom (na primer _spam) tretira kao “non-public” deo programa bilo da se radi o varijabli ili metodi.

Pošto postoji dobar razlog za postojanje privatnih članova klase (recimo da se izbegne sudar imena sa imenima iz subclase), postoji jedan ograničeni mehanizam koji se naziva name mangling (rušenje imena). Svako ime oblika __spam (sa dve najmanje donje crte na početku i najviše jednom na kraju) se zamenjuje sa classname__spam gde je classname ime tekuće klase.

“Mangling” imena je pogodan da omogući subklasi da prekrije metod klase a da se pri tome ne remeti upotreba tog metoda unutar originalne klase. Na primer:

class Mapping:
  def __init__(self, iterable):
    self.items_list = []
    self.__update(iterable)

  def update(self, iterable):
    for item in iterable:
      self.items_list.append(item)

  __update = update  # private copy of original update() method

class MappingSubclass(Mapping):

  def update(self, keys, values):
    # provides new signature for update()
    # but does not break __init__()
    for item in zip(keys, values):
      self.items_list.append(item)

Napominjemo da je “mengling” pravilo napravljeno samo za izbegavanje akcidenata; i pored tog parvila moguće je pristupati i modifikovati varijable koje se smatraju privatnim. To može čak biti korisno u nekim specijalnim situacijama, kao što je na primer debagiranje.

Dodatak

Ponekad je korisno imati na rspolaganju tip podataka sličan Pascla “record” tipu, ili C “struct” tipu, gde se više podataka spaja u jednu celinu. Za to nam lepo može poslužiti “prazna” klasa kao u sledećem primeru:

class Employee:
  pass

john = Employee() # Create an empty employee record

# Fill the fields of the record
john.name = 'John Doe'
john.dept = 'computer lab'
john.salary = 1000

Pitanja

1 Give three examples of life-critical software applications.

2 Give an example of a software application in which adaptability can mean the difference between a prolonged lifetime of sales and bankruptcy.

3 Describe a component from a text-editor GUI and the methods that it encapsulates.

4 Write a Python class, Flower, that has three instance variables of type str, int, and float, that respectively represent the name of the flower, its num- ber of petals, and its price. Your class must include a constructor method that initializes each variable to an appropriate value, and your class should include methods for setting the value of each type, and retrieving the value of each type.

5 Suppose you are on the design team for a new e-book reader. What are the primary classes and methods that the Python software for your reader will need? You should include an inheritance diagram for this code, but you do not need to write any actual code. Your software architecture should at least include ways for customers to buy new books, view their list of purchased books, and read their purchased books.

6 Write a Python program that inputs a polynomial in standard algebraic notation and outputs the first derivative of that polynomial.

7 Write a Python program that inputs a document and then outputs a bar- chart plot of the frequencies of each alphabet character that appears in that document.