Domaći zadatak br. 3

1. Napišite program kojim se crta trougao kao onaj prikazan dole. Korisnik treba da unese visinu trougla, a brojevi unutar trougla počinju od 0 povećavaju se sleva na desno, ali po modulu 10.

   0
  123
  45678
 9012345
 678901234
56789012345

2. Napišite program kojim se crta slovo A kao ono prikazano dole. Trazite od korisnika da unese visinu slova.

    0
    1 2
   3  4
   5   6
  789012345
  6     7
 8      9
 0       1
2        3

Rešenja sacuvati u jednom .py fajlu i poslati kao atačment na mejl adresu: domaci@pmc-lab.com

Ne zaboravite da ispred svakog resenja postavite i tekst zadatka u komentarskim linijama.

Rok za slanje rešenja je 7.11.2017 u 20 h.

Dodatak: Rešenje zadatka koji nismo zavrsili na času (Slovo A).
v = eval(input('Visina slova: '))
print(' '*(v-1),'*',sep='')
for i in range(v//2-1):
  print(' '*(v-2-i),'*',' '*(2*i+1),'*',sep='') 
print(' '*((v+1)//2-2),'*'*(2*(v//2) + 1))   
for i in range(v//2,v-1):
  print(' '*(v-2-i),'*',' '*(2*i+1),'*',sep='')