Osnove programiranja

Profesor:Milan Popović, email: milan.popovic@gmail.com

Časovi nastave: Sredom 10 - 14 h

Ocenjivanje:

Kolokvijum 1: 100 poena
Kolokvijum 2: 100 poena
Pismeni ispit: 100 poena

Studenti koji polože oba kolokvijuma sa više od 50 poena oslobađaju se pismenog ispita.
Ocena se izračunava na sledeći način:
Poena 51-60 ocena 6
Poena 61-70 ocena 7
Poena 71-80 ocena 8
Poena 81-90 ocena 9
Poena 91-100 ocena 10
Za studente koji su položili putem kolokvijuma ocena se izračunava na osnovu prosečnog broja poena sa oba kolokvijuma.

Pismeni ispit: Primer ispita

Osnovna literatura: Predavanja

Šira literatura:

1. M.Popović: Osnove programiranja, Beograd 2010.

2. Guido van Rossum: The Python Language Reference, Release 3.2.3.

3. A. Downey,J. Elkner, C.Meyers: How To Think Like Computer Scientist

4. B.Kernighan, D.Ritchie: The C Programming Language

Softver

Python: http://python.org

Visual Studio: https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx

Eclipse: https://eclipse.org/downloads/

Python online